РАЗЬДЗЕЛЫ:

Паводле Марка 1

Паводле Мацьвея

1. Пачатак Дабравесьця Ісуса Хрыста, Сына Божага,
2. як напісана ў прарокаў: «вось, Я пасылаю анёла Майго перад Табою».
3. «Голас таго, хто кліча ў пустыні: падрыхтуйце шлях Госпаду, простымі зрабеце сьцежкі Яму».
4. Зьявіўся Ян, хрысьцячы ў пустыні і прапаведуючы хрышчэньне пакаяньня на дараваньне грахоў.
5. І выходзілі да яго ўся краіна Юдэйская і Ерусалімляне; і хрысьціліся ў яго ўсе ў рацэ Ярдане, спавядаючыся ў грахах сваіх.
6. А ў Яна была вопратка зь вярблюджага воласу і скураны пояс на паясьніцы ягонай, і еў акрыды і дзікі мёд.
7. І прапаведаваў, кажучы: ідзе за мною Мацнейшы за мяне, у Якога я ня варты, нахіліўшыся, разьвязаць рэмень абутку Ягонага;
8. я хрысьціў вас вадою, а Ён будзе хрысьціць вас Духам Сьвятым.
9. І было ў тыя дні, прыйшоў Ісус з Назарэта Галілейскага і хрысьціўся ў Яна ў Ярдане.
10. І калі выходзіў з вады, убачыў адразу Ян, як адчыніліся нябёсы, і Духа, як голуба, Які сыходзіў на Яго.
11. І голас быў зь нябёсаў: «Ты Сын Мой Любасны, Якога Я ўпадабаў».
12. І адразу пасьля гэтага Дух вядзе Яго ў пустыню.
13. І быў Ён там у пустыні сорак дзён, спакушаны сатаною, і быў са зьвярамі; і анёлы слугавалі Яму.
14. А пасьля таго, як прададзены быў Ян, прыйшоў Ісус ў Галілею, прапаведуючы Дабравесьце Царства Божага,
15. і кажучы, што прыйшоў час і наблізілася Царства Божае: пакайцеся і веруйце ў Дабравесьце.
16. А праходзячы каля мора Галілейскага, убачыў Сымона і Андрэя, брата ягонага, якія закідвалі мярэжы ў мора, бо яны былі рыбакі.
17. І сказаў ім Ісус: ідзеце за Мною, і Я зраблю вас лаўцамі людзей.
18. І яны адразу, пакінуўшы мярэжы свае, пайшлі за Ім.
19. І прайшоўшы адтуль далей, Ён угледзеў Якава Зевядзеевага і Яна, брата ягонага, таксама ў лодцы; яны ладзілі мярэжы,
20. і адразу заклікаў іх. І яны, пакінуўшы бацьку свайго Зевядзея ў лодцы з работнікамі, пайшлі за Ім.
21. І прыходзяць у Капернаум; і неўзабаве ў суботу ўвайшоў Ён у сынагогу і вучыў.
22. І зьдзіўляліся з вучэньня Ягонага, бо Ён вучыў іх як той, хто ўладу мае, а не як кніжнікі.
23. У сынагозе іхняй быў чалавек, апанаваны духам нячыстым, і закрычаў:
24. кінь, што Табе да нас, Ісусе Назаранін? Ты прыйшоў пагубіць нас! ведаю Цябе, хто Ты, Сьвяты Божы.
25. Але Ісус загразіў яму, кажучы: змоўкні і выйдзі зь яго.
26. Тады дух нячысты, скалануўшы яго і закрычаўшы зычным голасам, выйшаў зь яго.
27. І жахнуліся ўсе, і пыталіся адзін у аднаго: што гэта? што гэта за вучэньне новае, што Ён і духам нячыстым загадвае і яны слухаюцца Яго.
28. І хутка разышлася пра Яго пагалоска па ўсіх землях вакол Галілеі.
29. Выйшаўшы неўзабаве з сынагогі, прыйшлі ў дом Сымона і Андрэя зь Якавам іЯнам.
30. А Сымонава цешча ляжала ў гарачцы; і адразу кажуць Яму пра яе.
31. Падышоўшы, Ён падняў яе, узяў яе за руку; і гарачка адразу пакінула яе, іяна пачала слугаваць ім.
32. А як зьмяркалася, калі заходзіла сонца, прыносілі да Яго ўсіх хворых і апанаваных дэманамі.
33. І ўвесь горад сабраўся да дзьвярэй.
34. І Ён ацаліў многіх, што цярпелі ад розных хваробаў; выгнаў шмат дэманаў іне дазваляў дэманам гаварыць, бо яны ведалі, што Ён Хрыстос.
35. А нараніцу, устаўшы на досьвітку, выйшаў і пайшоў у пустэльнае месца, і там маліўся.
36. Сымон і тыя, хто быў зь Ім, пайшлі за Ім;
37. і, знайшоўшы Яго, кажуць Яму: усе шукаюць Цябе.
38. Ён кажа ім: хадзем у бліжэйшыя селішчы і гарады, каб Мне і там зьвеставаць, бо Я на тое і прыйшоў.
39. І Ён зьвеставаў у сынагогах іхніх па ўсёй Галілеі, і выганяў дэманаў.
40. Прыходзіць да Яго пракажоны і, просячы Яго на каленях, кажа Яму: калі хочаш, можаш мяне ачысьціць.
41. Ісус, умілажаліўшыся зь яго, працягнуў руку, дакрануўся да яго і сказаў яму: хачу, ачысьціся.
42. Пасьля гэтага слова праказа адразу сыйшла зь яго, і ён стаўся чыстым.
43. І гнеўна выгаварыўшы яму, адразу прагнаў яго
44. і сказаў яму: глядзі, нікому нічога не кажы; а ідзі, пакажыся сьвятару і ахвяруй за ачышчэньне тваё, што загадаў Майсей, на сьведчаньне ім.
45. А ён, выйшаўшы, пачаў абвяшчаць і расказваць пра тое, што адбылося, так што Ісус ня мог ужо адкрыта ўвайсьці ў горад, а быў звонку, у мясьцінах пустэльных. І прыходзілі да Яго адусюль.


Далей >>
Паводле Лукаша
Іншыя кнігі
Закрыць