ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 104
Хвала Богу, Які захоўвае Запавет

1. Слаўце Госпада; заклікайце імя Ягонае; абвяшчайце ў народах дзеі Ягоныя.
2. Сьпявайце Яму і грайце Яму; раскажэце пра ўсе цуды Ягоныя.
3. Хвалецеся імем Ягоным сьвятым; хай цешыцца сэрца ў тых, хто шукае Госпада.
4. Шукайце Госпада і сілы Ягонай, шукайце аблічча Ягонага заўсёды.
5. Згадвайце цуды Ягоныя, якія ўчыніў, азнакі Ягоныя і суд вуснаў Ягоных,
6. вы, семя Абрагамавае, рабы Ягоныя, сыны Якава, выбранцы Ягоныя.
7. Ён Гасподзь Бог наш; па ўсёй зямлі суды Ягоныя.
8. Вечна Ён памятае Свой запавет, слова, якое запавядаў тысячам родаў,
9. якое запавядаў Абрагаму, і клятву сваю Ісааку,
10. і паставіў тое Якаву законам, і Ізраілю запаветам вечным,
11. кажучы: табе дам зямлю Ханаанскую як часьціну спадчыны вашай.
12. Калі іх было яшчэ лікам мала, вельмі мала, і былі яны прыхадні ў ёй,
13. і пераходзілі ад народу да народу, з царства да іншага племя,
14. нікому не дазваляў крыўдзіць іх, і за іх цароў дакараў:
15. «не дакранайцеся да памазанцаў Маіх, і прарокам Маім не рабеце зла».
16. І наклікаў голад на зямлю; кожнае хлебнае сьцябло паламаў.
17. Паслаў перад імі чалавека: у рабы быў прададзены Язэп.
18. Скавалі аковамі ногі яму, у жалеза ўвайшла душа ягоная,
19. пакуль спраўдзілася слова Ягонае: слова Гасподняе выпрабавала яго.
20. Паслаў цар, і разьвязалі яго; уладар народаў, і вызваліў яго.
21. Паставіў яго гаспадаром над домам сваім і ўпраўцам над усім валоданьнем сваім,
22. каб ён настаўляў валадароў ягоных паводле сваёй душы і старэйшын ягоных вучыў мудрасьці.
23. Тады прыйшоў Ізраіль у Егіпет, і перасяліўся Якаў у зямлю Хамаву,
24. і вельмі размножыў Бог народ Свой, і зрабіў яго мацнейшым за ворагаў ягоных.
25. Абудзіў у сэрцы іхнім нянавісьць супроць народу Ягонага і хітрасьць супроць рабоў Ягоных.
26. Паслаў Майсея, раба Свайго, Аарона, якога абраў.
27. Яны паказалі сярод іх слова азнакаў Ягоных і дзівосы Ягоныя ў зямлі Хамавай.
28. Паслаў цемру, і зрабіў морак, і не зрабілі супору слову Ягонаму.
29. Ператварыў іхнюю ваду ў кроў, і замарыў рыбу іхнюю.
30. Зямля іхняя ўрадзіла шмат жаб нават у спальні цароў іхніх.
31. Ён сказаў, і прыйшлі розныя насякомыя, воды ва ўсе іхнія межы.
32. Замест дажджу паслаў на іх град, вагонь пякучы на зямлю іхнюю.
33. І пабіў вінаград іхні і смакоўніцы іхнія, і паваліў дрэвы ў межах іхніх.
34. Сказаў, і прыйшла саранча, і безьліч вусеняў;
35. і паелі ўсю траву на зямлі іхняй, і паелі плады на палях іхніх.
36. І забіў кожнага першынца ў зямлі іхняй, пачаткі ўсёй сілы іхняй.
37. І вывеў іх з срэбрам і золатам, і ня было ў іхніх плямёнах хворага.
38. Узрадаваўся Егіпет выхаду іхняму; бо страх ад іх напаў на яго.
39. Прасьцёр ім хмару як заслону і вагонь, каб сьвяціў ім ноччу.
40. Прасілі, і Ён паслаў перапёлак, і хлебам нябесным карміў іх.
41. Раскалоў камень, і пацяклі воды, пацяклі ракою па мясьцінах сухіх,
42. бо ўзгадаў Ён сьвятое слова Сваё да Абрагама, раба Свайго,
43. і вывеў народ Свой у радасьці, выбранцаў Сваіх у весялосьці:
44. і даў ім землі народаў, і перанялі яны працу людзкую,
45. каб трымаліся пастановаў Ягоных і законы Ягоныя захоўвалі. Алілуя!
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць