ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 17
Пахвальная песьня за збавеньне ад ворагаў

1. Кіроўцу хору. Раба Гасподняга Давіда, калі ён прамовіў ад Госпада словы гэтай песьні ў той дзень, як Гасподзь вызваліў яго з рук усіх ягоных ворагаў і зрукі Саўлавай. І ён сказаў:
2. палюблю Цябе, Госпадзе, моц мая!
3. Гасподзь мой прытулак і цьвярдыня мая, мой Бог - скала мая; на Яго я спадзяюся, шчыт мой, рог ратунку майго і прытулак мой.
4. Паклічу Госпада, годнага пакланеньня, і ад ворагаў маіх уратуюся.
5. Агарнулі мяне пакуты сьмяротныя, і патокі бяспраўя напалохалі мяне;
6. ланцугі пекла аблеглі мяне, і сеткі сьмерці аблыталі мяне.
7. У цеснаце маёй паклікаў я Госпада, і да Госпада майго зьвярнуўся. І пачуў Ён зь сьвятых харомаў Сваіх голас мой, і енк мой дайшоў да слыху Ягонага.
8. Затрэслася і захісталася зямля; уздрыгнулі і зрушыліся асновы гор; бо ўгневаўся Бог;
9. падняўся дым ад гневу Ягонага, і з вуснаў Ягоных вагонь пажыральны; гарачае вугольле сыпалася зь Яго.
10. Нахіліў Ён нябёсы і сышоў, і змрок - пад нагамі ў Яго.
11. І сеў на херувімаў і паляцеў, і памчаўся на крылах ветру.
12. І зрабіў сваёю заслонаю змрок, і ценем вакол Сябе змрок водаў, хмараў нябесных.
13. Ад бляску, што прад Ім, уцякалі аблокі Ягоныя, град і вугольле вогненнае.
14. І загрымеў у нябёсах Гасподзь, і падаў Усявышні Свой голас, град і вогненнае вугольле.
15. Пусьціў стрэлы Свае, і расьсеяў іх, мноства маланак, і рассыпаў іх.
16. І сталіся крыніцы водаў, і адчыніліся асновы сусьвету ад грознага голасу Твайго, Госпадзе, ад подыху гнеўнага духу Твайго.
17. Ён працягнуў з вышыні Сваю руку і ўзяў мяне, і дастаў мяне з многіх водаў,
18. уратаваў мяне ад ворага майго дужага і ад ненавісьнікаў маіх, якія былі дужэйшыя за мяне.
19. Яны паўсталі на мяне ў дзень няшчасьця майго, але Гасподзь быў мне апораю.
20. Ён вывеў мяне на шырокае месца і вызваліў мяне; бо ўпадабаў мяне.
21. Даў мне Гасподзь паводле праўды маёй, па чысьціні рук маіх узнагародзіў мяне;
22. бо я трымаўся дарог Гасподніх і ня быў бязбожны прад Богам маім;
23. бо ўсе наказы Ягоныя перада мною, і ад пастановаў Ягоных я не адступаўся.
24. Я быў прад Ім беззаганны і асьцерагаўся, каб не зграшыць,
25. і даў мне Гасподзь паводле праўды маёй, па чысьціні рук маіх прад вачыма Ягонымі.
26. Зь літасьцівым Ты літасьцівы, з чалавекам шчырым - шчыры,
27. з чыстым - чысты, а з хітрым - паводле хітрыны ягонай.
28. Бо Ты людзей прыгнечаных цешыш, а вочы пагардлівыя прыніжаеш.
29. Ты запальваеш сьветач мой, Госпадзе; Бог мой прасьвятляе цемру маю.
30. З табою я пабіваю войска, з Богам маім узыходжу на мур.
31. Бог! - Беззаганны шлях Ягоны, чыстае слова ў Госпада; Ён шчыт усім, хто на Яго спадзяецца.
32. Бо хто Бог, апрача Госпада, і хто абарона, апрача Бога нашага?
33. Бог апаясвае мяне сілаю і пракладае мне правільны шлях,
34. робіць ногі мае, як у аленя, і на вышынях маіх становіць мяне;
35. вучыць рукі мае змагацца, і мышцы мае ламаюць лук медны.
36. Ты даў мне шчыт ратунку Твайго, і правіца Твая падтрымлівае мяне, і міласьць Твая ўзьвялічвае мяне.
37. Ты пашыраеш крок мой пада мною, і ня хістаюцца ногі мае.
38. Я перасьледую ворагаў маіх і даганяю іх, і не вяртаюся, пакуль ня вынішчу іх;
39. пабіваю іх, і ня могуць яны падняцца; пападаюць пад ногі мае,
40. бо Ты аперазаў мяне сілаю для вайны і кінуў пад ногі мне тых, што на мяне паўсталі;
41. ты павярнуў да мяне тылам ворагаў маіх; і я зьнішчаю тых, што ненавідзяць мяне:
42. яны лямантуюць, ды няма каму іх ратаваць; да Госпада - але Ён ня слухае іх;
43. я расьсейваю іх, як пыл перад абліччам ветру, як вулічны бруд тапчу іх.
44. Ты збавіў мяне ад бунту народу, паставіў мяне галавою іншапляменцаў; народ, якога я ня ведаў, служыць мне;
45. па адной чутцы пра мяне скараюцца мне; чужынцы лісьлівяцца перада мною.
46. Іншапляменцы бялеюць і трымцяць ва ўмацаваньнях сваіх.
47. Жывы Гасподзь, і дабраславёны мой абаронца! Хай будзе ўслаўлены Бог ратунку майго.
48. Бог, Які помсьціць за мяне і ўпакорвае мне народы,
49. і вызваляе мяне ад ворагаў маіх! Ты ўзьнёс мяне над тымі, хто паўстае супраць мяне, і ад чалавека жорсткага мяне выбавіў.
50. За гэта праслаўлю Цябе, Госпадзе, сярод іншапляменцаў і буду сьпяваць імю Твайму;
51. таму, хто велічна ратуе цара і творыць міласьць памазанцу Твайму Давіду іроду Ягонаму навечна.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць