ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 9
Падзякаваньне за вызваленьне

1. Кіроўцу хору. Пасьля сьмерці Лабэна. Псальма Давідава.
2. Славіць буду Цябе, Госпадзе, усім сэрцам маім, абвяшчаць пра ўсе цуды Твае,
3. я буду радавацца, весяліцца, імя Тваё апяваць, Усявышні.
4. Як павернуць назад мае ворагі, - спатыкнуцца й загінуць прад абліччам Тваім,
5. бо Ты вёў мой суд і маю цяжбіну; Ты сеў на троне, Судзьдзя справядлівы.
6. Ты абурыўся на народы, бязбожнага зьнішчыў, сьцёр іх імёны навечна.
7. У ворага зброі ня стала зусім, і гарады Ты разбурыў; загінула зь імі памяць пра іх.
8. А Гасподзь жыве вечна; Ён трон Свой на суд падрыхтаваў,
9. і Ён будзе судзіць сьвет па праўдзе, па справядлівасьці суд над народамі ўчыніць.
10. І будзе Гасподзь прытулкам прыгнечанаму, прытулкам у скрушлівы час;
11. І спадзявацьмуцца на Цябе тыя, што ведаюць імя Тваё, бо Ты не пакідаеш тых, што шукаюць Цябе, Госпадзе.
12. Сьпявайце Госпаду, Які жыве на Сіёне, абвяшчайце ў народах дзеі Ягоныя,
13. бо Ён спаганяе за кроў; памятае іх, не забывае енку прыгнечаных.
14. Умілажалься зь мяне, Госпадзе; глянь на цярпеньні мае ад ненавісьнікаў маіх, - Ты, Які ўзносіш мяне над брамаю сьмерці,
15. каб я абвяшчаў усю славу Тваю ў браме дачкі Сіёна: буду радавацца з майго ратаваньня Табою.
16. Народы пападалі ў яму, якую выкапалі; у сетку, якую схавалі яны, ублыталі ногі свае.
17. Гасподзь быў спазнаны праз суд, які Ён учыніў; бязбожнік злоўлены дзеямі рук сваіх. <Сэла>
18. Хай шыбуюць бязбожнікі ў пекла, - усе народы, што забываюць Бога,
19. бо не назаўсёды забудзецца ўбогі, і надзея ўбогіх не назаўсёды загіне.
20. Паўстань, Госпадзе, хай чалавек не адужае, хай народы судзяцца прад абліччам Тваім.
21. Навядзі, Госпадзе, страху на іх; хай знаюць народы, што людзі яны. <Сэла>
22. Навошта, Госпадзе, зводдаль стаіш, хаваеш Сябе ў часе скрухі?
23. Бязбожны з пагарды сваёй перасьледуе беднага; хай схоплены будуць яны хітрынамі, якія намысьлілі самі.
24. Бязбожны бо хваліцца пажадай душы сваёй; а карысьлівец сам сабе дагаджае.
25. Пыхліва бязбожнік пагарджае Богам; «не спагоніць»; ва ўсіх думках ягоных: няма Бога!
26. У кожным часе шляхі ягоныя згубныя; суды Твае далёкія ад яго; на ўсіх ворагаў сваіх ён глядзіць грэбліва;
27. і кажа ў сэрцы сваім: «не пахіснуся; і ніколі мяне не спадобіць ліха».
28. Вусны ягоныя поўныя праклёну, хітрасьці, крыўды; пад языком у яго пакуты і згуба.
29. Сядзіць у засадзе ў задвор'і, у патайных мясьцінах забівае невінаватага; вочы ягоныя цікуюць за бедным;
30. у патайнай мясьціне пільнуе, нібы ў логвішчы леў; пільнуе ў засадзе, каб схапіць беднага; хапае беднага, цягне ў сеткі свае,
31. згінаецца, прыпадае, - і бедныя падаюць у моцныя кіпці ягоныя;
32. кажа ў сэрцы сваім: «забыў Бог, засланіў Свой твар, ня ўбачыць ніколі».
33. Паўстань, Госпадзе Божа, падай руку Тваю, не забудзь прыгнечаных.
34. Навошта бязбожнік грэбуе Богам, кажучы ў сэрцы сваім: «Ты не спагоніш?»
35. Ты бачыш; бо Ты глядзіш на крыўды і ўціскі, каб аддаць Тваёю рукою. Табе аддае сябе бедны; сіраце Ты памочнік.
36. Зламай мышцу бязбожнаму і ліхому, каб шукаць і не знайсьці ягонага грэху.
37. Гасподзь - цар навечна, назаўсёды; зьнікнуць язычнікі зь зямлі Ягонай.
38. Госпадзе! Ты чуеш жаданьні лагодных, умацуй сэрца ім; адкрый вуха Тваё,
39. каб даць суд сіраце і прыгнечанаму, хай не палохае больш чалавек на зямлі.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць