Памер шрыфту
Чытаньне апосталу(-ам):


1-е пасланьне Пятра 5.6-14

6. Дык вось упакорцеся пад моцнай рукою Божай, хай узьнясе вас у свой час;
7. усе клопаты вашыя ўскладзеце на Яго, бо Ён дбае пра вас.
8. Цьверазейце, чувайце, бо супраціўнік ваш д’ябал ходзіць, як рыклівы леў, шукаючы каго праглынуць;
9. стойце супроць яго цьвёрдаю вераю, ведаючы, што такія самыя цярпеньні выпадаюць і братам вашым у сьвеце.
10. А Бог усялякай мілаты, паклікаўшы нас у вечную славу Сваю ў Хрысьце Ісусе, Сам пасьля нядоўгага цяпреньня вашага, няхай удасканаліць вас, няхай угрунтуе, няхай умацуе, няхай зробіць непахіснымі.
11. Яму слава і ўлада навекі вечныя. Амін.
12. Гэта сьцісла напісаў я вам праз Сылуана, вернага, як думаю, вашага брата, каб упэўніць вас, суцяшаючы і сьведчачы, што гэта ў ісьціне мілата Божая, у якой вы стаіце.
13. Вітае вас выбраная, падобна вам, царква ў Вавілоне і Марк, сын мой.
14. Вітайце адно аднаго пацалункам любові. Мір вам усім у Хрысьце Ісусе. Амін.

Евангельле паводле Марка 6.7-13

7. І, паклікаўшы дванаццацёх, пачаў пасылаць іх па двое і даў ім ўладу над нячыстымі духамі.
8. І наказаў ім нічога ня браць у дарогу, апрача аднаго кія: ні торбы, ні хлеба, ні медзі ў поясе,
9. а абувацца ў просты абутак і не насіць дзьвюх вопратак.
10. І сказаў ім: калі дзе ўвойдзеце ў дом, заставайцеся ў ім, пакуль ня выйдзеце з той мясьціны.
11. І калі хто ня прыме вас і ня будзе слухаць вас, дык, выходзячы адтуль, абцярушэце пыл з ног вашых, у сьведчаньне на іх. Праўду кажу вам: радасьней будзе Садоме і Гаморы ў дзень судны, чым таму гораду.
12. І яны пайшлі і зьвеставалі каяньне;
13. выганялі шмат дэманаў і многіх хворых мазалі алеем і ацалялі.